วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 1  โครงงานคอมพิวเตอร์

ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน

แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

แบบฝึกเสริมการเรียนรู้

หน่วยที่ 2 โปรแกรมภาษาั้ขั้นพื้นฐาน
ภาษาคอมพิวเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรมภาษา
การเขียนภาษาเบื้องต้นด้วยภาษาซี
แบบฝึกเสริมการเรียนรู้

หน่วยที่ 3 การเลือกใช้ซอต์ฟแวร์นำเสนองาน

หลักการนำเสนองาน
รูปแบบในการนำเสนอ
แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 การใช้ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
การใช้โปรแกรม Microsoft offiec 2007แบบฝึกเสริมการเรียนรู้